top of page
IMG_20210825_160544.jpg

Algemene voorwaarden

Definities

Nienke Zorgt: Nienke Langenkamp, gevestigd te Vorden onder KvK nr: 83088482

Klant: de cursist met wie Nienke Zorgt de overeenkomst is aangegaan. 

Partijen: Nienke Zorgt en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en levering van diensten door Nienke Zorgt.

1.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Prijzen

2.1 Alle prijzen die zijn vermeld door Nienke Zorgt, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. 

2.2 Alle prijzen die Nienke Zorgt hanteert voor de diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen ten alle tijden wijzigen. 

2.3 Verhogingen die Nienke Zorgt niet kon voorzien, ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging. 

2.4 De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van de prijsverhoging bedoeld in lid 2.3, tenzij de verhoging een gevolg is van een wettelijke regeling. 

Betalingen en betalingstermijn

3.1 De klant dient de gehele inschrijving direct via de website te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen met Nienke Zorgt

3.2 Mocht de klant beschikken over een kortingscode, dan dient de code ingevuld te worden bij de betaling. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingeruild.

Inschrijving door de klant

4.1 Alle cursussen krijgen doorgang onder voorbehoud van minimaal 4 deelnemers. 

4.2 De inschrijving is definitief wanneer de klant een bevestiging heeft gehad via email. Door inschrijving geeft de klant aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

4.3 Bij elke cursus kunnen minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers inschrijven. 

Afmelding door de klant

5.1 Afmelding voor een cursus dient minimaal 24 uur voor aanvang van de scholing te gebeuren via email. 

5.2 Er wordt €12,- administratiekosten in rekening gebracht , wanneer de klant zich niet af meldt. 

5.3 Bij ziekte kun je je afmelden op de cursusdag, waarna je een tegoedbon krijgt. De klant kan de tegoedbon inleveren bij betaling van een volgende nieuwe cursus. 

5.4 Klanten hebben een bedenktermijn van 14 dagen, om zonder opgave van reden zich af te melden van de cursus na betaling via de website. 

Aansprakelijkheid, eigendomsvoorbehoud en copyright

6.1 Nienke Zorgt is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel gedurende de cursus. 

6.2 Alle door Nienke Zorgt geleverde lesmateriaal tijdens de cursus blijven onder alle omstandigheden eigendom van Nienke Zorgt tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

6.3 Het auteursrecht (copyright) wordt beheert in de wet door het Intellectuele Eigendomsrecht. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle documenten of andere ter beschikking gestelde producten en/of (elektronische) informatie, berusten uitsluitend bij Nienke Zorgt.

Ziekte en overmacht

7.1 Bij ziekte en/of verhindering van Nienke Zorgt zal de klant hiervan binnen 24 uur op de hoogte gesteld worden. De klant ontvangt een tegoedbon om op een ander moment de cursus te volgen. 

7.2 ​Indien Nienke Zorgt door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) de cursus niet kan verzorgen, dan zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden (via email of telefonisch) van de overmacht toestand.

7.3 De klant kan bij ziekte, verhindering en/of overmacht van Nienke Zorgt geen recht doen op een schadevergoeding, teruggave van geld of vermindering van de kosten gemaakt voor de cursus.

Geheimhouding en AVG

8.1 Het is niet toegestaan om inhoud van de cursus te fotograferen en te delen. Dit wordt gezien als plagiaat waar kosten voor in rekening gebracht worden. 

8.2 Tijdens de cursus kunnen foto's gemaakt worden ten dienste van marketingdoeleinden van Nienke Zorgt. Klanten die hier op tegen zijn, kunnen dit voor aanvang van de cursus doorgeven. 

8.3 Nienke Zorgt zal vertrouwelijk omgaan met (persoons)gegevens die worden opgegeven voorafgaand aan de cursus of die worden gedeeld tijdens de cursus door de klant. Zie hiervoor ook het privacy beleid

Klachten

9.1 Bij klachten kan de klant contact opnemen via telefoon of email. Nienke Zorgt zal de klacht serieus behandelen door te kijken naar een (gegronde) passende oplossing. Zie hiervoor ook de klachtenregeling.

9.2 Indienen van een klacht geeft geen recht op geld teruggave van de cursus. 

Bijgewerkt op 17 maart 2022. 

Download hier de algemene voorwaarden

logo_small (1)_edited_edited_edited.png
bottom of page