top of page

Waarom een klachtenregeling?

Nienke Zorgt vindt het belangrijk dat cursisten tevreden zijn over de relatie met Nienke Zorgt en over de cursussen die aangeboden worden. Als cursisten niet tevreden zijn over de dienstverlening van Nienke Zorgt, biedt dit protocol uitkomst.

Klachtenregeling Nienke Zorgt

Definities

Klacht: een formele uiting van ontevredenheid over een handeling, of het nalaten daarvan, alsmede over het nemen van een besluit, dat gevolgen heeft voor een cursist ingeschreven bij Nienke Zorgt.

Klager: de klant in de hoedanigheid van cursist ingeschreven bij Nienke Zorgt.

Cursist: de zorgprofessional die via Nienke Zorgt een cursus volgt. 

Vertrouwenspersoon: de persoon die door de organisatie als zodanig is benoemd in het kader van de klachtenregelingen.

Nienke Zorgt: Nienke Langenkamp, gevestigd te Vorden onder KvK nr: 83088482

Indienen van een klacht

Een klacht kan schriftelijk worden ingediend per email bij klachtenprocedure@nienkezorgt.nl 

Om de klacht te kunnen beoordelen dient de email onderstaande informatie te bevatten:

- Naam

- Emailadres

- Vermeld in de titel van jouw bericht dat het om een klacht gaat

- De titel van de cursus, de cursusdatum, docent en/of locatie waarover jouw klacht gaat

- Voeg een beschrijving toe van jouw klacht

- Omschrijf wat je zelf al hebt gedaan om de situatie te verbeteren (Heb je het met de docent besproken?)

- Voeg eventuele relevante kopieën van documenten als bijlage (scan) toe om de klacht te verduidelijken.

Hoe behandel ik de klacht?

Op werkdagen ontvangt de klager binnen zeven (werk)dagen een ontvangstbevestiging van de klacht. Daarin staat vermeld wie de klacht in behandeling neemt en welke procedure gevolgd wordt. Ook staat vermeld wat de verwachte einddatum is van de klacht. De klacht zal tussen de klager en Nienke Zorgt door uiterste inspanning getracht opgelost te worden, dit om een geschil te beslechten. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld door Nienke Zorgt. De klacht zal binnen 30 (werk)dagen worden afgehandeld. De klager wordt op de hoogte gesteld als de klacht niet binnen de voorgestelde tijd afgehandeld kan worden, daarbij wordt ook een indicatie van de verwachte afhandelingstermijn gegeven.

 

Als de klager het onverhoopt niet eens is met de afwikkeling van de klacht, dan wordt een onafhankelijke externe deskundige geraadpleegd (J. Arendsen). Nienke Zorgt brengt de klager in contact met de onafhankelijke externe deskundige, waarna de klacht zo objectief en onafhankelijke mogelijk beoordeeld wordt. Het oordeel is voor Nienke Zorgt bindend; eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Bewaartermijn

Alle gegevens die te maken hebben met de klacht worden tenminste één jaar tot maximaal 7 jaar bewaard nadat de klacht is afgehandeld. Uw klacht zal geregistreerd worden door Nienke Zorgt in haar bestandssysteem om een lerend effect te creëren. Voorstellen voor verbeterprocedures zullen uiterst serieus bekeken en uitgevoerd worden door Nienke Zorgt

bottom of page